Projektová dokumentácia stavby


Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä:

Členenie stavby na požiarne úseky

Zachovanie nosnosti a stability konštrukcií v stavbe

Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

Zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb a zvierat

Určenie požiadaviek na únikové cesty

Určenie odstupových vzdialeností od objektu

Určenie potreby chránenia objekty požiarnotechnickými zariadeniami

Určenie požiarnobezpečnostných opatrení