Podklady pre riešenie


Podklady pre riešenie projektovej dokumentácie

Z hľadiska architektúry a konštrukcií

  • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, šrafovaním (prípadne s popisom materiálu konštrukcií) a s legendou miestností
  • rez stavby
  • situácia širších vzťahov k objektu (snímka z katastrálnej mapy)
  • technická správa – opis zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy, atď…)

Z hľadiska ostatných profesií

  • technické riešenie jednotlivých profesií (zdravotechnika, vzduchotechnika, vykurovanie, atď…)
  • návrh elektrických rozvodov
  • návrh vodovodných vonkajších a vnútorných rozvodov a zdravotechniky
  • návrh vykurovacích telies
  • návrh dopravného riešenia v širšom okolí objektu
  • a iné, podľa potreby a charakteru jednotlivých objektov…