Kolaudačné konanie


Kolaudačné konanie

Posudzovaním stavby v kolaudačnom konaní sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Súčasťou posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonaní prác osobami s odbornou spôsobilosťou, vykonaní kontrol a o revízii častí stavieb a zariadení.

Výsledok kolaudačného konania je užívacie povolenie.