Podmienky pri navrhovaní stavieb


Pri navrhovaní stavieb je nutné aby boli dodržané tieto podmienky:

Určenie požiarneho rizika

Obmedzenie vzniku a šírenia plameňa a dymu z ohniska v stavbe

Zamedziť rozšíreniu požiaru z ohrozeného objekty na susedné objekty

Zabezpečiť osobám včasné opustenie objektu alebo záchranu iným spôsobom

Zaistiť bezpečnosť všetkých zasahujúcich jednotiek HaZZ